Ochrana osobných údajov

Ochrana údajov je vecou dôvery a my chceme, aby ste nám dôverovali, že ochránime vaše osobné údaje. Na základe toho sa zaväzujeme vždy dodržiavať právne predpisy o ochrane údajov a informovať vás o tom, ako zhromažďujeme a používame vaše údaje na našej webovej stránke alebo e-shope.

Naša webová stránka vám umožňuje objednávať naše produkty online. Na vykonanie objednávky a splnenie zmluvy vytvorenej pri jej zadaní spracúvame vaše osobné údaje, ktoré sú zhromaždené. Ukladáme vaše kontaktné údaje a všetky ostatné osobné informácie, ktoré nám poskytnete pri zadávaní objednávky (vrátane mena, adresy, e-mailu, platby a informácie o vrátení), aby ste nám umožnili spracovať vašu objednávku a spravovať váš zákaznícky účet.

Pri používaní nášho online obchodu máte možnosť otvoriť si zákaznícky účet chránený heslom, kde máte kedykoľvek prístup ku svojim uloženým údajom. Máte tiež možnosť zmeniť, upraviť alebo odstrániť ktorékoľvek z týchto údajov a spravovať to, s čím ste súhlasili. Keď si otvoríte online zákaznícky účet, uložíme vaše meno, priezvisko, adresu doručenia a vašu e-mailovú adresu. Tieto informácie sú požadované pre vybavenie objednávky. Zároveň tieto údaje môžu byť použité na kontrolu toho, či sa vyskytuje pod vaším zákazníckym účtom nejaká neobvyklá aktivita (napr. pokus o neštandardnú objednávku atď). Máme skutočný záujem o predchádzanie podvodom.

Informácie k spracovaniu osobných údajov:

v zmysle zák. č. 18/2018 o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)

Prevádzkovateľom
vašich osobných údajov je občianske združenie Post Bellum SK, so sídlom Klincova 35, 821 08 Bratislava , Slovenská republika, IČO: 42218012 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontakt na zodpovednú osobu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov: info@postbellum.sk

Prihlásením sa prostredníctvom odberu noviniek prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje za účelom:

 • plnenia zmluvy (objednávky) z e-shopu eshop.postbellum.sk na právnom základe Súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle § 13 ods. 1 písm b) zákona o ochrane osobných údajov a čl. 7 GDPR

Osobné údaje budú spracúvané formou vedenia v evidencii adresátov elektronickej pošty a v rozsahu meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa doručenia,  adresa elektronickej pošty. Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje po dobu nevyhnutnú pre vybavenie príslušného podnetu podľa príslušných právnych noriem.

Dotknutá osoba má najmä nasledovné práva v zmysle čl. 13 GDPR a/alebo § 19 zákona o ochrane osobných údajov:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov a/alebo právo podať sťažnosť v zmysle čl. 13 ods. 2 písm. d) GDPR.

Prenos údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:

 • Doručovanie zásielok: Slovenská pošta, a.s. - Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S, www.posta.sk
 • Dátové centrum / hosting: WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovensko, IČO: 36 421 928, Register: Okresný súd Bratislava I, Vložka číslo: 63270/B, www.websupport.sk
 • Marketingová komunikácia: Salesforce.org