Reklamácia a vrátenie

Právo na vrátenie tovaru

Garantujeme právo odstúpiť od zmluvy a vrátiť objednaný tovar bez udania dôvodu. Pokiaľ ste výrobok zakúpili v našom internetovom obchode ako spotrebiteľ (nemáte na faktúre uvedené IČO), ust. § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Toto svoje právo môžete využiť vo chvíli, kedy vám výrobok z nejakého dôvodu nevyhovuje alebo nezodpovedá vašim predstavám.

Tovar je potrebné odoslať na vlastné náklady Slovenskou poštou (nie na dobierku) na adresu Post Bellum SK Klincová 35 821 08 Bratislava Vrátený tovar nesmie byť poškodený, nesmie niesť stopy opotrebovania okrem bežného zaobchádzania so zakúpeným tovarom (napríklad skúšanie alebo kontrola tovaru).

V prípade vrátenia poškodeného tovaru alebo tovaru, ktorý nesie stopy presahujúce hranice bežného zaobchádzania, môže Post Bellum SK účtovať kupujúcemu náhradu škody, pokrývajúcu náklady na poškodenie alebo opotrebovanie, pričom výška tejto náhrady môže byť odpočítaná z čiastky predajnej ceny, podliehajúcej vráteniu v prospech kupujúceho. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva považuje za neplatnú. Prosíme, aby ste dodržali stanovený termín vrátenia tovaru. Čiastka za vrátený tovar bude zaslaná bankovým prevodom na účet zákazníka.

Je potrebné uviesť číslo bankového účtu vo formáte IBAN, v opačnom prípade nie je možné realizovať prevod peňazí za vrátený tovar prevodom. Post Bellum SK môže zadržať výplatu platby od kupujúceho až do vrátenia zásielky alebo doručenia dokladu o jej vrátení v závislosti od toho, čo nastane skôr.

Záruka na tovar

Post Bellum SK vynakladá maximálne úsilie na to, aby tovar, doručený zákazníkovi, bol bezchybný a zodpovedal zadanej objednávke. Post Bellum SK zodpovedá za nesúlad tovaru so zmluvou.

Chybný tovar zasielajte na adresu Post Bellum SK, Klincová 35, 821 08 Bratislava spolu s popisom nedostatkov a identifikačnými údajmi zákazníka, ideálne aj s faktúrou. Reklamačný formulár môže byť do Post Bellum SK zaslaný ľubovoľnou formou, jeho odoslanie zároveň s reklamovaným tovarom môže urýchliť vybavenie reklamácie.

Dokumenty potrebné k uplatneniu reklamácie

Pre hladké vybavenie reklamácie potrebujeme číslo dokladu o zakúpení (faktúra). Pokiaľ tovar pošlete poštou, nezabudnite priložiť sprievodný list v ktorom popíšte závadu a uveďte svoj spätný kontakt spolu s číslom účtu vo formáte IBAN. Vrátenie tovaru Výrobok môžete do 14 dní od zakúpenia vrátiť aj bez udania dôvodu - tovar odoslať na našu adresu Post Bellum SK, Klincová 35, 821 08 Bratislava. Vrátenie peňazí za reklamovaný tovar Peniaze za tovar zašleme na váš bankový účet čo najskôr, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, nie však skôr, než dôjde k doručeniu vráteného tovaru. Náklady na vrátenie tovaru sú v tomto prípade na strane kupujúceho.

Dôležité upozornenie: číslo bankového účtu pre vrátenie peňazí uvádzajte vo formáte IBAN.